Sociaal netwerkadvies

De sociale staat van de klas

Inhoud rapport

Bij Sociaal netwerkadvies wordt gebruik gemaakt van informatie van alle leerlingen. Voor een netwerkanalyse vullen alle leerlingen vragenlijsten in waarbij ze aangeven hoe hun relatie met klasgenoten is.

Door aan alle leerlingen in een klas vragen te stellen, bijvoorbeeld over met welke klasgenoten ze positieve (bijvoorbeeld vriendschap) en negatieve relaties (bijvoorbeeld niet leuk vinden) hebben, wordt in beeld gebracht welke groepjes er zijn, wie elkaar mogen of juist niet, en welke leerlingen sociaal kwetsbaar zijn.

Onderdelen van de rapportage
De standaardrapportage van Sociaal netwerkadvies bevat onder meer de volgende onderdelen:
+ schoolwelbevinden van alle leerlingen (algemene indruk van de sfeer op school en in de klas, veiligheidsgevoelens);
+ hoe groot het pestprobleem is (hoeveel leerlingen pesten of zijn slachtoffer?);
+ hoe de verhoudingen in de klas liggen (welke leerlingen zijn populair en welke zijn goede leiders)
+ interactieve sociogrammen van iedere klas;

Inzicht in de groepsstructuur wordt geboden door:
+ vriendschappen binnen de klas;
+ afwijzing van leerlingen;
+ populariteit en leiderschap.

Naast het rapport bieden wijook twee sociogrammen van de klas aan ('beste vrienden' en 'niet leuk vinden'). Mede door deze twee sociogrammen kan de leerkracht zich een goed beeld vormen van welke groepjes er in de klas zijn en welke kinderen 'alleen' staan. De sociogrammen kunnen ook gedeeld worden met andere leerkrachten. 

Klik hier voor een voorbeeldrapport 

Het is ook mogelijk om door middel van de tool andere vragenlijsten af te nemen dan de standaardvragenlijst of aanvullende vragen toe te voegen (bijvoorbeeld over risicolocaties). Mocht u zelf al een vragenlijst hebben of extra vragen willen stellen aan de leerlingen, neem dan contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen. 

Vervolgaanpak
Deze analyse vormt een goede basis om in overleg met alle betrokkenen een specifiek actieplan op te stellen om de veiligheid voor alle leerlingen te vergroten. Dit is een taak van de school, eventueel ondersteund met professionele begeleiding. U kunt ook contact met ons opnemen, wij kunnen u verder helpen met het vinden van de juiste begeleiding.

Sociaal Netwerkadvies is een momentopname
Het is belangrijk om te realiseren dat de informatie van Sociaal Netwerkadvies altijd een momentopname is. De gegevens voor Netwerkadvies worden op één moment verzameld. Daarom is het belangrijk om de rapportages van Netwerkadvies als achtergrondinformatie te beschouwen. Een goede analyse van een klas is de optelsom van informatie uit meerdere bronnen:

  • Informatie van leerkrachten;
  • Informatie van ander schoolpersoneel;
  • Oudergesprekken;
  • Gesprekken met leerlingen;
  • Observaties in de klas en daarbuiten (gym!);
  • Rapport van Sociaal Netwerkadvies.


Het kan gebeuren dat informatie uit Netwerkadvies vragen oproept. Het kan bijvoorbeeld niet duidelijk zijn waarom een bepaalde leerling een laag schoolwelbevinden heeft, of waarom een leerling populair is. In dat geval kan de leerkracht gesprekken voeren met leerlingen om meer duidelijkheid te krijgen, maar het is ook mogelijk om de klas te observeren of om externe hulp in te schakelen. Dit kan de interne begeleider van de school doen, maar als er sprake is van complexe groepsproblematiek kan ook de hulp worden ingeroepen van ervaren schoolbegeleiders. 

Leerkrachten en interne begeleiders moeten zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens en altijd toetsen in hoeverre het gegeven beeld overeen komt met hun eigen gedachten. Als er verschillen zijn in het beeld van de leerkracht en het Netwerkadvies, is de vraag hoe deze verschillen kunnen ontstaan. Nader onderzoek is dan gewenst, u kunt dan contact met ons opnemen.